Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Inchide

Trimite unui prieten

Directia de Asistenta Sociala (DAS)

Exportă PDF - Directia de Asistenta Sociala (DAS) Tipăreşte pagina - Directia de Asistenta Sociala (DAS) Trimite unui prieten - Directia de Asistenta Sociala (DAS)

Direcţia de Asistenţă Socială este acreditată conform Deciziei nr.140/20.07.2010.

Obiectivul major al Direcţiei de Asistenţă Socială, este reprezentat de asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-ţi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
Direcţia de Asistenţă Socială este la dispoziţia beneficiarilor prin servicii primare şi servicii speciale.
Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale pe baza unei cereri şi în urma anchetei sociale, după cum urmează:

I.SERVICII SOCIALE PRIMARE

1.COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT

Începând cu 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile judeţene de prestaţii sociale devenite, din 2012, Agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială. Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.
Actele necesare pentru depunerea dosarului de acordare a ajutorului social se depun la ghişeul VMG din cadrul D.A.S.:
- copii xerox după toate actele de stare civilă ( CI/ BI - buletine care să nu fie expirate, certificate de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces) ;
declaraţie notarială - a) pentru cei ce locuiesc cu altă persoană/familie şi se gospodăresc separat de aceasta/aceştia;
- b) pentru cei ce locuiesc fără forme legale, adică la altă adresă decât cea din cartea de identitate ;
- adeverinţa de la asociaţia de proprietari din care să rezulte nr. de persoane care figurează la plată ( se va scrie numele şi prenumele acestora ) + dovada plăţii impozitului pe locuinţă din anul precedent depunderii cererii de acordare VMG;
- adeverinţa de la administraţia financiară pt. toate persoanele majore din familie care se reânnoieşte din 3 în 3 luni ;
- dovezi de retribuire - cupoane pensie, cupoane şomaj, adeverinţe de salar, cupoane alocaţii.
- copie după contractul de locuinţă ;
- adeverinţa pt. copiii care merg la şcoală;
- adeverinţa de la forţele de muncă ( pt. persoanele majore şi pt. minorii neşcolarizaţi care au împlinit 16 ani ) sau certificat medical de la comisia de expertiză medicală din spital - dr. Benea Mirela, care se va aduce lunar;
- adeverinţa de la registrul agricol + la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă are sau nu autoturism sau alt mijloc de transport şi alte bunuri imobile ( la C.I.C - sediul nou al Primăriei, cei care deţin autoturism sau alt mijloc de transport nu se încadrează pentru obţinerea ajutorului social);
- dacă este cazul copii după: - sentinţa de divorţ ; sentinţa de divorţ şi încuvinţare a copiilor; hotărârea de încredinţare, plasament sau încredinţare a copiilor ; acte din care să rezulte încadrarea într-o categorie de handicap ; livretul de familie
- cerere şi declaraţie pe propria răspundere - 2 buc.de la Xerox - 1 leu/buc. ;
- un dosar cu şină.

Persoane de contact: ghişeu-Paraschiv Silviu sau Lupulesc Cornelia
Telefon: 0254/712079 - interior 331


2. COMPARTIMENT PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.
În urma încadrării în gradul grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara şi conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta între asistent personal şi indemnizaţie lunară acordată de Primăria municipiului Hunedoara.
Actele necesare pentru ancheta socială în vederea încadrării/reâncadrării în grad de handicap pentru adulţi se depun la ghişeul Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara:
-COPIE DE PE DOCUMENTELE DE IDENTITATE (Buletin Identitate, Carte Identitate, Certificat Nastere- dupa caz)
-DOVEZI DE VENITURI:
- adeverinta de salariu (pentru salariati)
- copie de pe decizia de pensie si cupon pensie (pentru pensionari)
- adeverinta de venit impozabil (pentru cei care nu realizeaza venituri se prezinta o adeverinta eliberata de la Administratia Financiara)
-COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL VECHI DE HANDICAP ( persoanele aflate in evidenta)
-REFERAT PRIVIND SITUATIA MEDICALĂ PREZENTA, INTOCMIT DE MEDICUL SPECIALIST - COPIE XEROX
-SCRISOARE MEDICALA TIP DE LA MEDICUL DE FAMILIE (numai pentru persoanele care se prezintă pentru prima oară la Comisia de Evaluare Complexa)- COPIE XEROX
-ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE - COPIE XEROX
-DOSAR CU GHEARA
Actele necesare pentru ancheta socială în vederea încadrării/reâncadrării în grad de handicap pentru copii se depun la ghişeul Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara:
 COPIE DE PE DOCUMENTELE DE IDENTITATE (Buletin Identitate, Carte Identitate, Certificat Nastere- dupa caz)
 DOVEZI DE VENITURI ALE PĂRINŢILOR:
 adeverinta de salariu (pentru salariati)
 copie de pe decizia de pensie si cupon pensie (pentru pensionari)
 adeverinta de venit impozabil (pentru cei care nu realizeaza venituri se prezinta o adeverinta eliberata de la Administratia Financiara)
 COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL VECHI DE HANDICAP ( persoanele aflate in evidenta)
 CERTIFICAT MEDICAL INTOCMIT DE MEDICUL SPECIALIST - COPIE XEROX
 FIŞĂ MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE - COPIE XEROX
 FIŞĂ PSIHOLOGICĂ A COPILULUI- după caz - COPIE XEROX
 FIŞĂ PRIVIND TRASEUL EDUCAŢIONAL AL COPILULUI ÎNTOCMIT DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT-pentru elevi-COPIE XEROX
 DOSAR CU GHEARA

Persoană de contact: ghişeu - Mohai Emilia
Telefon: 0254/712079-interior 346


3. COMPARTIMENTUL PROTECŢIA COPILULUI

Compartiment pentru protecţia copilului care funcţionează în baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului îşi propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza municipiului Hunedoara şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de masuri de protecţie.
Acte necesare pentru instituirea plasamentului se depun la C.I.C. din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara:
- copie după certificatul de naştere a copilului
- adeverinţă de sănătate a copilului
- cerere din partea familiei de plasament prin care se solicită plasamentul copilului
- adeverinţa de venit a familiei de plasament
- copie după buletin/carte de identitate a familiei de plasament
- adeverinţe medicale ale familiei de plasament
- copie certificat de căsatorie pentru părinţi şi familia care solicită plasamentul
- copie certificat de deces dacă este cazul
- copie sentinţă de divorţ sau încredinţare a copiilor dacă este cazu
- copie contract de locuinţă a familiei de plasament
- copie contract de locuinţă a părinţilor
- acordul scris al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani
- acordul scris al ambilor părinţi privind stabilirea unei măsuri de protecţie privind copilul

Persoană de contact: David Camelia
Telefon: 0254/712079 - interior 220


4. COMPARTIMENTUL CANTINĂ SOCIALĂ ŞI AJUTOARE DE URGENŢĂ

A. Cantina socială
Cantina socială funcţionează în baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social şi asigură servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.
Acte necesare pentru dosarul de cantină se depun la C.I.C., pentru cei care nu depăşesc 350 lei/membru de familie plătesc 30% din venituri, nu se ia în calcul ajutorul social:
- Cerere de mână - la depunere
- Buletine de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie - copie
- Adeverinţă ajutor social, cupoane de alocaţie de stat, cupon de indemnizaţie grad handicap, cupoane pensie - din 6 în 6 luni
- Adeverinţă forţele de muncă pentru cei care au peste 16 ani şi nu au venituri - din 6 în 6 luni
- Adeverinţă administraţia financiară - din 6 în 6 luni
- Adeverinţă de la medicul de familie pentru toţi membrii familiei sau medicul specialist - din 6 în 6 luni
- Certificat medical privind incapacitatea de muncă şi certificat handicap - unde este cazul
- Adeverinţă şcolară pentru elevii care frecventează cursurile unei şcoli - din 6 în 6 luni
- Adeverinţă de la Registrul Agricol de la C.I.C. - la depunerea dosarului
- Declaraţie notarială privind veniturile - din 6 în 6 luni
- Hotărâre de plasament - unde este cazul
- Sentinţă divorţ şi de încredinţare a minorilor - unde este cazul
- Dosar cu gheară- la depunere

Persoane de contact: Oprişoni Daniela şi Codoba Estera
Telefon: 0254/712079 - interior 329


B. Ajutoarele de urgenţă
Ajutoarele de urgenţă se acordă în baza Legii 416/2001, în urma cereri şi a actelor necesare depuse de către solicitant la C.I.C. din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara:
- copie buletin de indentitate/carte de indentitate, certificate de naştere, certificat de căsătorie
- dovezi privind veniturile
- acte medicale
- adeverinţă de la forţele de muncă pentru persoanele apte de muncă
- adeverinţă de la registrul agricol( cerere se găseşte la C.I.C.)
- adeverinţă de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă are asu nu autoturism sau alt mijloc de transport

Persoane de contact: Oprişoni Daniela şi Codoba Estera
Telefon: 0254/712079 - interior 329


5.COMPARTIMENTUL ALOCAŢII
A. Alocaţia de susţinere familială
Alocaţia de susţinere familială se acordă în baza Legii 277/2010 ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.
Actele necesare privind alocaţia pentru susţinerea familiei se depun la ghişeul Alocaţii din cadrul D.A.S., veniturile trebuie să fie până la 530 lei/membru de familie:

cerere tip ( de la xerox) - 2 buc. completate;
● livret de familie, în original şi copie, actualizat ;
● copii xerox după toate actele de stare civilă- C.I. C.N, cert. de căsătorie;
● certificat fiscal si adeverinte de la Registrul Agricol - pentru ambii părinţi din care să rezulte: că nu se deţine autoturism cu vechime mai mica de 10 ani si teren peste limitele legale - la CENTRUL DE INFORMARE CU CETATENII (C.I.C);
● declaraţie notarială , în cazul în care titularul ASF domiciliază fără forme legale unde să se declare adresa de contact ;
● dovezi de retribuire - mandate poştale de plată, extras de cont, decizii de stabilire, cupoane de: pensie, alocaţie de stat, şomaj, adeverinţe salar - net şi bonuri de masă (dacă nu există să se specifice);
● adeverinţă de venit - Administraţia Financiară - pentru ambii părinţi ;
● adeverinţă de la şcoală pt. elevi , in care sa se specifice dacă repetă sau nu anul şcolar ;
●Se aduce după caz copii după:
- sentinţa de divorţ, definitivă ; - hotărâre de încredinţare, de plasament, de încuviinţare a adopţiei; - hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; - acte din care să rezulte încadrarea într-un grad de handicap ;
● două dosare cu ghiară pentru biblioraft.

Nu pot beneficia de A.S.F - familiile care au copii de vârstă şcolară şi nu sunt înscrişi la şcoală ; cei care deţin 2 proprietăţi, două autoturisme sau una cu o vechime mai mică de 10 ani ; depozite bancare mai mari de 3000 lei.
Persoane de contact la ghiseu: Diana Hartman si coordonator Gabriela Muican.

Telefon: 0254.712079 - int.329,


B. Alocaţia de stat
Alocaţia de stat se acordă în baza Legii nr.61/1993 cu modificările şi completările ulterioare, fiind o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare, în vârstă de până la 18 ani şi celor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal şi profesional, până la terminarea acestora.
Acte necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat se depun la ghişeul Alocaţii din cadrul D.A.S.:

PENTRU COPII NĂSCUŢI ÎN ŢARĂ:
- 1. Cerere tip pentru alocaţia de stat, 1 dosar plic (de la XEROX)
- 2. Copii după : - B.I./C.I. - ale ambilor părinţi/reprezentant legal ; C.N - certificat de naştere a copilului nou născut şi de la caz la caz : sentinţa de divorţ şi/sau sentinţa de încredinţare a copilului/copiilor, certificat de deces şi alte acte din care se pot stabili filiaţia/starea civilă ; adeverinţă şcolară etc. ;
- 3. Extras de card - în cazul în care se doreşte primirea alocaţiei pe card sau în cont
PENTRU COPII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE, CELE DE MAI SUS PLUS URMĂTOARELE :
- 4. Formular European (de la XEROX) - complectat la toate punctele din formular
- 5. Copii după actele din străinătate:
- contractul/contractele de muncă din străinătate, ale persoanelor care lucrează ca salariat/e, sau dovada că primeşte şomaj
- actul care atestă adresa unde locuiesc (contract de locuinţă)
- numerele personale de asigurare din ţara respectivă: NIE - Spania, CODICE FISCALE - Italia, INSURANCE NUMBER - Anglia etc.

PENTRU MODIFICARI ALOCATII DE STAT
( mod de plata, beneficiari, adrese etc.)
- cerere modificare - (de la XEROX)
- copii după actele de stare civilă ale fostului titular, actualului titular, CN ale copiilor aflaţi în întreţinere, sentinţe de divorţ, de încredinţare etc.
- extras de cont - dacă e cazul

Persoană de contact: ghişeu - Muican Gabriela şi Diana Hartman

Telefon: 0254/712079 - interior 329

 

Avand in vedere HOTĂRÂREA Nr. 449/2016 din 22 iunie 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, MODIFICARILE, NOILE CERINTE, ACTE ETC. LE GASITI ACCESAND:

http://www.ajpshd.ro/

 

Persoană de contact: ghişeu - Muican Gabriela şi Diana Hartman
Telefon: 0254/712079 - interior 329

 


C.Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului
În anul 2012 există două situaţii pentru mamele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului: mamele care au născut (sau au adoptat, au copii incredinţaţi spre adopţie, au luat în plasament sau sub tutelă) înainte de 31 decembrie 2010 se supun prevederilor OUG 148/2005 şi mamele care au năcut (sau se găsesc într-una dintre situaţiile menţionate mai sus) după 1 ianuarie 2011 şi care se supun prevederilor OUG 111/2010.
Acte necesare la dosarul de indemnizaţie după caz se depun la ghişeul Alocaţii din cadrul D.A.S.:

ICC - PT.PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA SUNT ELEVE SAU STUDENTE
TIPIZATE CARE SE GASESC LA XEROX
1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE ; DECLARATIA TIP A TITULARULUI; DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA - (care se duce la angajator la terminarea conc. de maternitate) SAU/SI DE LA AJOFM-(ANEXA 2)- pentru persoanele aflate in somaj 

DE LA CAZ LA CAZ SI/SAU URMATOARELE :

- ADEVERINTA TIP pentru eleve, studente- (DE LA GHISEUL ALOCATII)
- ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI cu perioada concediului de maternitate, in cazul in care solicita ICC sotul
- C.I. AMBILOR SOTI ; CERTIFICAT DE CASATORIE; C.N. ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE; ANCHETA SOCIALA - pentru concubini ;,DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC, SENTINTE DE DIVOR ; extras de card ;1 DOSAR PLIC


ICC - PT. PERSOANELE CARE AU VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE-
 CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE - DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR
 COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE - CONFORME CU ORIGINALUL ; DOCUMENT DIN CARE REZULTA SUSPENDAREA ACTIVITATILOR INDEPENDENTE SAU AGRICOLE (FORMULAR 070 SAU 020, CERERE VIZATA DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA CU NR DE INREGISTRARE, SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR); DECLARATIA TIP A TITULARULUI; DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:

a) IN CAZUL IN CARE AU AVUT CONCEDIU DE MATERNITATE- CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA ; b) DOVADA CA NU AU PLATITA MATERNITATEA.
 CI- AMBII SOTI ; CN- ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE; DOSAR PLIC
 ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL:CERTIFICAT DE CASATORIE,ANCHETA SOCIALA,DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC., SENTINTE DE DIVORT,NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC -


PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE CARE AU CONTRACTE CIVILE

 CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
 DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR
 COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORM CU ORIGINALUL
 DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:

a) IN CAZUL IN CARE AU AVUT CONCEDIU DE MATERNITATE- CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA ; b) DOVADA CA NU AU PLATITA MATERNITATEA.
 CI- AMBII SOTI ; CN- ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE; DOSAR PLIC
 ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL:CERTIFICAT DE CASATORIE,ANCHETA SOCIALA,DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC., SENTINTE DE DIVORT,NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC -


PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU REINCEPUT ACTIVITATEA SI REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE
 CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
 ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE,STUDENTE
 DECLARATIA TIP A TITULARULUI; DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
 CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI ; CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 DOSAR PLIC
 ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL:CERTIFICAT DE CASATORIE,ANCHETA SOCIALA,DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC,SENTINTE DE DIVORT,NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII,ETC -


PERSOANELE CARE SOLICITA STIMULENTUL DE INSERTIE DUPA CE AU BENEFICIAT DE ICC IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU CONTRACTE CIVILE
 CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 DOCUMENT DIN CARE REZULTA DATA RELUARII ACTIVITATII INDEPENDENTE SAU AGRICOLE- (FORMULARUL 070,020 SAU ALT DOCUMENT ELIBERAT DE AUTORITATEA COMPETENTA)
 DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 DOSAR PLIC
 ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL:CERTIFICAT DE CASATORIE,ANCHETA SOCIALA,DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC,SENTINTE DE DIVORT,NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII,ETC -


PERSOANELE CARE SOLICITA STIMULENTUL DE INSERTIE DUPA CE AU BENEFICIAT DE ICC IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU CONTRACTE DE MUNCA
 CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE REZULTA DATA LA CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA SAU COPIE DUPA DECIZIA DE RELUARE ACTIVITATE SAU COPIE DUPA ACTUL ADITIONAL DE RELUARE ACTIVITATE-CONFORMA CU ORIGINALUL.
 DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI ; CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 DOSAR PLIC
 ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL:CERTIFICAT DE CASATORIE,DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC, SENTINTE DE DIVORT, NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC -


ATENTIE!

OUG nr. 111/2010 , versiune actualizata la data de 28/12/2012, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
"Art. 11. - Dreptul la concediul pentru creşterea copilului (........) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 19/01/2011
Art. 41. - (1) In aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca acest drept nu se solicita, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) In cazul persoanei singure sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanta de urgenta nu se aplica.
(4) Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile art. 16 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza potrivit alin. (2) la concediul fara plata, cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 alin. (3) si art. 22 din ordonanta de urgenta.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplica in situatia in care persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an ori cu 6 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.
(7) Solicitarea concediului prevazut la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu. !!!!!!!!!!!!!!
(8) In situatia in care persoana indreptatita prevazuta la alin. (1) nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, aceasta are obligatia de a anunta in scris agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, daca nu se inregistreaza situatia prevazuta la alin. (6).
(9) In situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de cel putin doua luni, cuprinsa in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate.
b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.


TERMEN DE DEPUNDERE A DOSARULUI

 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi după terminarea concediului de maternitate
 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului ( în cazul în care nu s-a beneficiat de concediu de maternitate)
 60 de zile lucrătoare de la data hotărârii/sentinţei de adopţie/plasament/încredinţare/tutelă - definitivă şi irevocabilă
Actele doveditoare depuse în copie xerox obligatoriu se certifică în conformitate cu originalul.

Persoană de contact: ghişeu- Muican Gabriela şi Hartman Diana
Telefon: 0254/712079-interior 329


II. SERVICII SOCIALE SPECIALE

6. CENTRU DE ZI „ LUMINĂ ŞI SPERANŢĂ „

Centrul oferă servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Persoană de contact: Blaj Dorel
Telefon: 0254/710100


7.SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU - ASIV

Serviciul de îngrijire şi asistenţă la domiciliu are ca obiect de activitate servicii de îngrijire socială şi medicală la domiciliul persoanelor vârstnice (activităţi de îngrijire social-medicală integrată la domiciliu, activităţi de îngrijire social-medicală şi servicii medicale ambulatorii) şi servicii de asistenţă socială (comunitară şi specializată ).
Actele necesare se depun la sediu A.S.I.V. din municipiul Hunedoara, str. Ştefan cel Mare, nr.5 sau la CI.C. din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara:
-copie după buletin de indentitate/ carte de indentitate
-copie după cupon pensie

Persoană de contact: Ştrifler Erica
Telefon: 0254/713200


8.ADĂPOSTUL DE URGENŢĂ PE TIMP DE NOAPTE

Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte este un serviciu pentru persoanele lipsite de posibilitatea asigurării unei locuinţe (temporară sau definitivă), neavând condiţii pentru a-şi asigura igiena corporală, având resurse financiare insuficiente sau deloc pentru a investi în alimente, medicamente şi haine, fiind nevoiţi sa cerşească sau să se hrănească din tomberoane, acumulând afecţiuni diverse care nefiind tratate se complică ducând la apariţia diverselor boli.

Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte vine în sprijinul reintegrări sociale a persoanelor marginalizate social.

Persoane de contact: Tudosă Danil şi Stoica Constantin Szilard
Telefon: 0254/718931

 

 

De aici puteti descarca si actele necesare in vederea primirii subventiei pentru gaz 2012.

Cererile se primesc până în data de 20.10.2012.

 

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Vizitati si Centrul Interactiv Hunedoara

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15302317

Vizite ziua 18.10.2018 : 466