comunicat

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru lucrări de construcții fără autorizație

Direcția Poliția Locală a municipiului Hunedoara informează că în anul 2018, pe linie de disciplină în construcții și afișaj stradal, au fost efectuate un număr de 280 de controale (26 în luna ianuarie, 34 în februarie, 16 în martie, 30 în aprilie, 61 în mai, 61 în iunie, 52 în iulie), în urma cărora au fost constatate următoarele aspecte negative:

 • executarea de lucrări de termoizolație fără existența documentelor prevăzute de legislația în vigoare (autorizație de construire);
 • existența de construcții nefinalizate și neintabulate – autorizații de construire expirate;
 • executarea de lucrări de construire/desființare fără existența documentelor prevăzute de legislația în vigoare (autorizație de construire/desființare);
 • lucrări de extindere pe verticală a unor construcții existente fără existența documentelor prevăzute de legislația în vigoare (autorizație de construire).

În anul 2018, compartimentului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal i-au fost repartizate un număr de 36 de sesizări în urma cărora au fost întocmite 36 de acte de constatare și 36 de răspunsuri.

Total sancțiuni

Au fost aplicate un număr de 40 (patruzeci) sancțiuni contravenționale atât unor persoane fizice cât și unor persoane juridice pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, după cum urmează:

 • 15 sancțiuni pentru lucrări de rețele și dotări edilitare fără autorizație de construire;
 • 1 sancțiune pentru lucrări de contorizare apă fără autorizație de construire;
 • 4 sancțiuni pentru lucrări de desființare construcții, fără autorizație de desființare;
 • 9 sancțiuni pentru lucrări de modificare construcții fără autorizație de construcție;
 • 2 sancțiuni pentru lucrări de transformare anexe în locuințe fără autorizație de construcție;
 • 5 sancțiuni pentru lucrări de extindere construcții fără autorizație de construcție;
 • 4 sancțiuni pentru lucrări de reabilitări și mansardări fără autorizație de construire.

De asemenea, au fost convocate la sediul Poliției Locale două asociații de proprietari care au fost informate și avertizate în legătură cu intrarea în legalitate, pentru lucrările în curs de execuție (termoizolații). Reprezentanții asociațiilor de proprietari au fost informați cu privire la prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 254/2012 și au fost îndrumați să urmeze etapele necesare intrării în legalitate – adică obținerea autorizațiilor de construire.

Pe această cale, Primăria municipiului Hunedoara și Direcția Poliția Locală Hunedoara solicită insistent persoanelor fizice sau juridice care doresc să execute diverse lucrări de construcții pe raza localității să se documenteze în legătură cu prevederile legale specifice acestui domeniu, evitând astfel săvârșirea de contravenții la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, unde amenzile sunt mai foarte mari (până la 100.000 lei!), pentru următoarele fapte:

„Art. 26. –  (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), c), e) și g), de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), e) și g), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;

c) aprobarea furnizării de utilități urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate;

d) menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

e1) neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, prevazuți la art. 71 alin. (2), la desființarea acestora.

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;

g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

 • de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
 • de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
 • de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);
 • de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi e1);
 • de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);
 • de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)”.