știri

APEL DE SELECȚIE NR. POR/GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA/2019/9/1/9.1 Intervenția: POR 8.2: Amenajare locuri de joacă, teren de sport

 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
 • Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.
 • Intervenția lansată: POR 8.2. Amenajare locuri de joacă, teren de sport
 • Tipul apelului. Tipurile de apeluri organizate de către GAL Urban Corvinia Hunedoara sunt sesiuni periodice limitate de depunere a fişelor de proiecte.

Tipul de apel pentru intervenţiile POR este NECOMPETITIV.

În situația în care valoarea proiectelor depuse la GAL în cadrul unui apel de selecție lansat depășeste cu 200% valoarea alocării financiare aferente apelului de selecție, GAL va proceda la închiderea sesiunii anterior perioadei stabilite în cadrul apelului de selecție.

Termenul limită pentru depunerea fișelor de proiecte va fi de 45 zile calendaristice de la lansarea apelului de fișe de proiecte, în așa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora. Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL.

 • Data lansării apelului de selecție: 28.10.2019
 • Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 11.12.2019
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara, str. Trandafirilor nr. 10 (în incinta fostei Școli Generale Nr. 12, etaj 2), Hunedoara, jud. Hunedoara

– Intervalul orar de depunere a proiectelor: în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00-18:00.

 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

– Sediul Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara, str. Trandafirilor nr. 10 (în incinta fostei Școli Generale Nr. 12, etaj 2), mun. Hunedoara, jud. Hunedoara

– Telefon: 0747 029 122 – Președinte GAL – Mihai Adriana 0745 374 899 – Manager GAL – Muntean Sorin-Nicolae
– E-mail: galurbancorviniahunedoara@yahoo.com

 • Valoarea apelului:

Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt de: 150.000 Euro (unasutăcincizecimiieuro)

 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este 150.000 Euro (unasutăcincizecimiieuro)

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiecte POR reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul cererilor de finanțare depuse în parteneriat.

În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL, contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile, este prezentată în tabelul de mai jos:

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, vor fi suportate de către beneficiar.

 • Modelul cadru al fișei de proiect constituie anexa nr. 1 la ghidul solicitantului și este disponibil pe site GAL, https://www.galurbancorvinia.ro/
 • Documentele justificative care trebuie depuse odată cu depunerea fișei de proiect.

1. Documentele depuse de către solicitant și parteneri (dacă este cazul), ca urmare a lansării apelurilor de proiecte de către GAL sunt:
– Fișa de proiect: este prezentată în Anexa – Fișa de propunere de proiect POR.
Fișa de proiect este compusă din:

 • Formularul fișei de proiect care se completează exclusiv în format electronic, fiecare secțiune în parte
 • Anexele la formularul fișei de proiect.

Anexele prezentate mai jos sunt obligatorii de depus la depunerea fișei de proiect:
Documente statutare ale solicitantului
Documentele statutare ale solicitantului, în copie conformă cu originalul, în funcţie de forma de constituire:

 • UAT – Hotărârea de constituire a consiliului local al solicitantului
 • Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare).

2. Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa în mod obligatoriu la fișa de proiect o copie a unui document de identificare.

3. Declarație privind neductibilitatea TVA

Se va utiliza modelul de declarație anexat la ghidul solicitantului, care se va actualiza la momentul elaborării cererii de finanțare/contractării, dacă este cazul.

4. Declarație de eligibilitate

Se va completa conform Anexei – Declarația de eligibilitate.

5. Declarația de angajament

Se va utiliza modelul de declarație de angajament anexat la ghidul solicitantului, care se va actualiza la momentul elaborării cererii de finanțare/contractării.

6. Documente de proprietate

Solicitanții trebuie să prezinte documentele de mai jos, în termenele maxime specificate, cu privire la drepturile aferente obiectivelor de investiție propuse în cadrul proiectului:

6.1 Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilului – obiect al proiectului sunt prezentate următoarele documente, după caz:

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, după caz, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

» Dreptul de proprietate publică nu este atestat

La momentul depunerii fișei de proiect, se vor anexa (minimum) un Extras de carte funciară emis cu maxim 30 de zile înainte de data depuenrii, însoțit de un plan de amplasament vizat de OCPI, pentru imobilele/terenul pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, după caz, precum şi dovezile privind iniţierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de proprietate publică, respectiv:

– HCL de aprobare/ completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local, aprobat prin respectiva HCL;

– Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

– Dovada transmiterii către consiliul judeţean, a HCL de aprobare/modificare/completare a inventarului domeniului public în vederea centralizării;

– Dovada transmiterii de către Consiliul Judeţean/Instituţia Prefectului, către Guvern, a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public (în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare).

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în cadrul declarației de eligibilitate.

» Dreptul de proprietate publică este atestat

Se vor anexa, pe lângă planul de amplasament vizat de OCPI, următoarele documente:

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

SAU

 • În situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare;

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în cadrul declarației de eligibilitate.

În cazul în care solicitantul anexează documentele aferente proprietății publice (finale) sau extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă, nu se vor anexa dovezile privind demersurile realizate pentru atestarea dreptului de proprietate publică.

6.2 Pentru dovedirea drepturilor de administrare sunt prezentate următoarele tipuri de documente, după caz, în mod obligatoriu, la momentul depunerii fișei de proiect:

– Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.

– Pentru dovedirea dreptului de administrare: Hotărârea prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului obiect al investiţiei/proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;

 • extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii.

Pentru dovedirea dreptului de administrare: Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii din care să rezulte existența dreptului de administrare și absența sarcinilor incompatibile cu investiția

6.3 Pentru dovedirea dreptului de concesiune se va prezenta, în mod obligatoriu, la momentul depunerii fișei de proiect:

 • Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI
 • Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

Ȋn toate cele patru cazuri, documentele de proprietate/administrare/concesiune vor fi însoțite de un Tabel centralizator pentru obiective de investiţie (Anexa la prezentul ghid).

7. Documentația tehnico – economică

La cererea de finanțare se anexează ultima documentație tehnico-economică, respectiv:

 • Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008 sau H.G. nr. 907/2016.
 • Proiectul tehnic, in cazul in care acesta a fost întocmit și recepționat inainte de depunerea fișei de proiect
 • Contractul de lucrări și proiectul tehnic pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată după 1 ianuarie 2014, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare. In acest caz se vor depune inclusiv toate actele adiţionale la contractul de lucrări, procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor.
 • Anexa Indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiție
 • Devizul general a obiectivul de investiție

8. Certificatul de urbanism (acolo unde este cazul) și, dacă e cazul, Autorizația de construire

Este obligatorie anexarea la fișa de proiect a certificatului de urbanism pentru proiectele care prevăd lucrări de construcție sau a autorizației de construire (dacă este cazul).

Certificatul de urbanism anexat la fișa de proiect trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent fișei de proiect depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii fișei de proiect.

9. Avize/acorduri

Se vor atașa avizele și acordurile privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri specifice tipului de intervenție cerute prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii fișei de proiect, în cazul depunerii documentației economice faza DALI/SF.

În cazul în care este depus PT, la cererea de finanțare se vor anexa obligatoriu toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Prin excepție, dacă la fișa de proiect este depusă Autorizația de construire valabilă, nu se anexează certificatul de urbanism şi avizele cerute prin acestea.

10. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul)

11. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 / HG 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii/legislației în vigoare

Devizul general se va anexa o singură dată la fișa de proiect. În cazul în care acesta este parte la SF/DALI/PT va rămâne doar în cadrul respectivelor documente, făcându-se menţiunea respectivă în cadrul opisului fișei de proiect.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general.

În plus, se va anexa la fișei de proiect un buget mai detaliat pe cele două tipuri de cheltuieli corelat cu devizul general.

12. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi Anexa la prezentul ghid)

 • Criterii minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și proiectul

Criteriile minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească proiectul, solicitanții și partenerii (după caz) sunt detaliate în Ghidul solicitantului punctul 3.1 si 3.2., precum și în cadrul Anexei nr. 5 la ghidul solicitantului.

Criteriile de verificare a eligibilitatii solicitantului si partenerilor (dupa caz) sunt:

 1. Forma de constituire a solicitantului
 2. Solicitantul și/sau reprezentantul legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate
 3. Drepturi asupra imobilului (clădire, teren, infrastructura), obiect al proiectului, la data depunerii fisei de proiect si a cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislația în vigoare, şi sunt menţionate în ghidul general POR.
 4. Acreditări solicitate – nu este cazul.

Criteriile de verificare a fisei de proiect sunt:

 1. Tipul de fișă de proiect
 2. Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect
 3. Durata de implementare a fișei de proiect
 4. Activități eligibile
 5. Grupul țintă
 6. Indicatori
 7. Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili
 8. Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard
 9. Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect
 10. Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor
 11. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea
 12. Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea fișei de proiect în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar (art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1303/2013).
 13. Fișa de proiect propusă (FP) nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.
 14. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de investiţii 9.1 şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite.
 15. Calitatea proiectului
 16. Capacitatea operațională și financiară a solicitantului.
 17. Fundamentarea rezonabilității costurilor
 18. Bugetul proiectului
 • Criterii de prioritizare și selecție a proiectelor

Criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor sunt detaliate în Ghidul solicitantului punctul 3.3., precum și în cadrul Anexei nr. 6 la ghidul solicitantului.

Criterii de selecție a fișelor de proiecte:

– Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL

– Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL

– Complementaritatea finanțării

– Fișa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri/în zone de tip ghetou din foste colonii de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din categoriile de zone marginalizate urbane, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc mare de segregare rezidențială)

– Fișa de proiect are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată

– Fișa de proiect prevede modernizarea spațiilor publice urbane și transformarea lor în terenuri de joacă, terenuri de sport, părculețe, spații verzi și locuri de parcare, zone pietonale/comerciale sau străzi etc., în vederea creării/îmbunătățirii legăturii dintre zona în care trăieşte comunitatea marginalizată şi zona funcțională

– Fișa de proiect prevede modernizarea unor spații din clădiri publice (școli, foste școli etc.) și transformarea lor în spații adecvate prestării de servicii pentru ocupare, spații pentru oferirea unei game variate de servicii sociale și de educație, reabilitări și modernizări pentru asigurarea condițiilor de servicii suplimentare after school etc.

Punctajul minim va fi de 50 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie până la epuizarea alocării financiare.

În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după următoarele criterii de departajare:

Criteriul de departajare nr. 1: în cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea acestorase face în funcţie de contribuția proiectului la atingerea indicatorilor specifici ai SDL, fiind selectate proiectele care prevăd un nivel numeric superior al indicatorilor specifici SDL.

Criteriul de departajare nr. 2: în cazul proiectelor cu punctaj egal și cu același nivel al indicatorilor specifici ai SDL, departajarea proiectelor se va face în funcție stadiul finalizării documentației tehnico-economice, fiind selectate proiectele care au documentația tehnico-economică finalizată.

Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte va respecta prevederile din procedura de evaluare și selecție, disponibilă pe site GAL, https://www.galurbancorvinia.ro.

Reprezentant legal/Președinte
Adriana MIHAI