Acte necesare

 

Serviciul Informatii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice:

Telefon: 0254/711955  sau  0254/716322 int. 225, 
TelVerde: 0800 800 334

 

Actele necesare pentru obținere loc de parcare

Pentru persoane fizice:

- dosar de încopciat

- cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;

- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în insolvabilitate.

- copie după actul de identitate al solicitantului;

- copie   după   certificatul   de   înmatriculare   al   autovehiculului   deţinut   în   proprietate   sau   folosinţă   (talon),   cu inspecția periodică valabilă;

- copie carte de identitate autovehicul;

- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, contract de vânzare – cumpărare, contract de utilizare/folosință sau sentință judecătorească;

- documente privind dreptul de utilizare/folosință a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, act de donație, act de moștenire, etc., cu excepția soțului/soției, a rudelor de gradul I și II, după caz;

- certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează cu datorii;

- în cazul în care solicitantul are doar drept de folosință pentru autovehicul, și proprietarul autovehiculului  este domiciliat în Hunedoara, se va prezenta certificat de atestare fiscală și pentru proprietar. Această regulă se aplică și pentru spațiul de locuit sau cu altă destinație.

- alte documente, după caz.

 

Pentru persoane juridice:

- dosar de încopciat;

- cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;

- copie după actul de identitate al reprezentantului/delegatului persoanei juridice;

- copie a delegației de reprezentare;

- copie certificat de înmatriculare al societății;

- copie   după   certificatul   de   înmatriculare   al   autovehiculului   (talonul),   dacă   intervin   modificări   de   la   data

atribuirii locului- copie carte de identitate autovehicul;

- documente privind dreptul de folosință al autovehiculului, după caz;

- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, contract de vânzare – cumpărare, contract de utilizare/folosință sau certificat constatator punct de lucru;

- declaraţie pe propria răspundere a administratorului, că persoana juridică nu se află în procedura de insolvenţă conform dispoziţiilor Legii nr.85/2014;

- certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează cu datorii;

- copie   după   certificatul   de   înmatriculare   al   autovehiculului   deţinut   în   proprietate   sau   folosinţă   (talon),   cu inspecția periodică valabilă;

- în cazul în care solicitantul are doar drept de folosință pentru autovehicul, și proprietarul autovehiculului  este domiciliat în Hunedoara, se va prezenta certificat de atestare fiscală și pentru proprietar. Această regulă se aplică și pentru spațiul de locuit sau cu altă destinație.

- alte documente, după caz.

 

Persoane cu handicap/dizabilități:

– persoanele încadrate cu grad de handicap au obligaţia să depună, pe lângă actele prezentate mai sus, o copie   după   certificatul   de   încadrare   în   grad   de   handicap,   o   declaraţie   pe   proprie   răspundere   că   vor comunica comodantului orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului, precum şi o copie de pe hotărâre judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă, unde este cazul.

 

 

I. Compartiment Privatizare :

Acte necesare si taxe pentru :
1. Autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice in baza O.U.G. nr. 44/2008, pentru persoane fizice, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
Depunerea documentelor , incepand cu 25.04.2008 se face la Oficiul Registrului Comertului din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin si sunt in principal:
• carte de identitate;
• act doveditor domiciliu ( contract spatiu locativ)
• act detinere in legalitate al spatiului ( daca activitatea se va desfasura intr-un spatiu)
• act de studii - ultima scoala absolvita
• act de calificare
• aviz al medicului de familie ca este apt pentru activitatea ce urmeaza sa o desfasoare
• tabel cu acordul vecinilor vizat de Asociatia de proprietari (unde este cazul)
• suma de aprox. 250 Ron
Formularele tipizate vor fi completate la ORC o data cu depunerea documentelor.
Daca activitatea se va desfasura intr-un spatiu dupa inregistrarea autorizarii la O.R.C. si obtinerea documentelor agentul economic se va prezenta la cam.8 din Primarie in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

2. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE pentru activitati ce se desfasoara in spatii si viza anuala a acestora, eliberate in baza Legii nr.650/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologicede aplicare a O.G. Nr. 99/2000 si respectiv H.C.L. nr. 145/2014
Se autorizeaza toate activitatile care se desfasoara in spatii : comert, alimentatie publica, prestari de servicii, productie, facand exceptie sediile sociale daca nu sunt utilizate ca birouri.
Dosarul va cuprinde urmatoarele documente prezentate in copie xerox:
cerere tip *
1. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului ;
2. Certificat constatator pentru sediul social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
4. Act constitutiv la societati comerciale (Statut) cu toate anexele si modificarile sau Rezolutie la PFA, II, IF ;
5. Act deţinere în legalitate spaţiu (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
6. Schimbarea destinaţiei spaţiului (dacă este cazul) ;
7. Autorizaţia de construire (dacă este cazul) si proces-verbal de receptie a lucrarii ;
8. Declaratia pe proprie raspundere a administratorului de obtinere a tuturor avizelor si autorizatiilor speciale pentru activitatea pe care o desfasoara ;
9.Declaratie taxa de firma la cam.6.
10. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare.pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
11.Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate;
12. Stampila si dosar pentru biblioraft ;
13. Taxa obtinere autorizatie .
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

3. VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE-SPATII FIRME
cerere tip
Se prezinta in copie xerox:
1. Certificat constatator pentru punctul de lucru daca exista modificari de la autorizare.
2. Act deţinere în legalitate spaţiu, (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal +act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.),pentru Piete-contract teren si dovada ca nu sunt datorii,
3. Autorizatie sanitara , sanitar veterinara, protectia muncii, mediu sau acorduri si avize ale organelor de specialitate prevazute de lege pentru activitati expres stabilite daca nu au fost prezentate la autorizare sau se vizeaza anual;
4 .Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara- la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
5. Dovadă achitării contravalorii utilităţilor către operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate;
6. Autorizatia in original.
7.Taxa viză autorizatie
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

4. AUTORIZATIE de functionare pentru TERASE sezoniere pe domeniul public:

-cerere tip
Se prezinta in copie xerox:
1. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
2. Certificatul constatator pentru punctul de lucru cu codul de alimentatie publica;
3. Dovada detinerii in legalitate a amplasamentului pe care urmeaza a se desfasura activitatea (contract inchiriere teren, acord de ocupare domeniu public, etc.)
4. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren. 
5.Taxa autorizare.
6. Ştampila; Autorizatia veche
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

5. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru FARMACII:

-cerere tip
Se prezintă următoarele documente în copie xerox:
1.Certificat de inregistrare de la ORC ;
2.Certificat constatator pentru sediu social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
4. Actul constitutiv (Statut)al societatii ;
5. Contract de spatiu (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
6. Schimbare destinatie spatiu (daca este cazul);
7. Autorizatie de construire (daca este cazul) si proces-verbal de receptie a lucrarii ;
8. Avizul Colegiului Farmacistilor, pentru punctul de lucru ;
9. Document de inregistrare al farmaciei la Directia de Sanatate Publica;
10. Avizul de libera practica -farmacist ;
11. Autorizatia pentru detinere si utilizare de produse si substante toxice si stupefiante de catre persoane juridice ;
12.Declaratie taxa de firma la cam.6.
13. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
14. Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate sau dupa caz dovada ca nu sunt datorii.
15. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
16. Taxa de autorizare 
17. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft.
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 15 si 17 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

6. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru CABINETE MEDICALE SOCIETATI COMERCIALE:

-cerere tip
Se prezintă următoarele documente în copie xerox:
1. Certificat de inregistrare de la ORC;
2. Certificat costatator petru sediu social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
4. Act constitutiv (Statut) ;
5. Certificat de inregistrare al cabinetului la Directia de Sanatate Publica / Colegiul Stomatologic ;
6. Aviz de libera practica al medicului de la Colegiul Medicilor;
7. Autorizatie sanitara;
8. Act detinere in legalitate al spatiului cu aceasta destinatie(extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
9. Autorizatie de costruire cu proces verbal de receptie al lucrarii (daca este cazul);
10.Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate; sau dupa caz dovada ca nu sunt datorii;
11.Declaratie taxa de firma la cam.6.
12. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
13. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
14. Taxa de autorizare
15. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 13 si 15 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

7. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru CABINETE MEDICALE LIBERA PRACTICA:

-cerere tip
Se prezintă următoarele documente în copie xerox:
1 Certificat de inregistrare - Directia de Sanatate Publica;
2.Autorizatia de la Colegiul Medicilor/Colegiul Stomatologic;
3.Codul fiscal ;
4. Act detinere in legalitate spatiu (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
5. Autorizatie sanitara- Ministerul Sanatatii;
6. Declaratie taxa de firma la cam.6.
7. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
8. Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate.
9. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
10. Taxa de autorizare 
11. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 9 si 11 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

8. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru TEHNICA DENTARA SOCIETATI COMERCIALE:

-cerere tip
Se prezintă următoarele documente în copie xerox:
1. Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerţului ;
2. Certificat constatator pentru sediul social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru 
4. Act constitutiv;
5. Certificat de inregistrare - Registrul cabinetelor stomatologice ;
6. Autorizatie- Directia de Sanatate Publica;
7. Contract de spatiu -Contract de spatiu -(extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
8. Declaratie taxa de firma la cam.6.
9. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
10. Contract de la operatorul local al serviciilor de salubritate ;
11. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
12. Taxa de autorizare
13. Stampila si dosar cu sina ptr. biblioraft
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 11 si 13 si suma pentru taxa de autorizare (viza) .
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

9. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru TEHNICA DENTARA LIBERA PRACTICA:

-cerere tip
Se prezintă următoarele documente în copie xerox:
1. Certificat de inregistrare - Registrul cabinetelor stomatologice ;
2. Certificat de inregistrare - Directia de Sanatate Publica;
3. Avizul de libera practica ; 
4. Codul fiscal ;
5. Contract de spatiu -Contract de spatiu -(extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
6. Autorizatie sanitara ;
7. Declaratie taxa de firma la cam.6.
8. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
9. Contract (Dovada) de la operatorul local al serviciilor de salubritate ;
10.Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
11. Autorizatia in original ( numai la viza) ;
12. Stampila ;
13. Dosar cu sina ptr. biblioraft ;
14. Taxa de autorizare se achita la depunerea dosarului
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 10, 13 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

10. AUTORIZATIE PENTRU ACTIVITATE DE COLECTARE DESEURI RECICLABILE si viza anuala:
Se prezintă în copie xerox:
1. Certificatul de înregistrare de la ORC ;
2. Certificat constatator pentru sediul social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
4. Act constitutiv la societati comerciale (Statut) cu toate anexele si modificarile sau Rezolutie la PFA, II, IF ;
5. Contract spatiu-(extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.);
6. Autorizatie de mediu valabila *;
7. Schita cu amplasarea in zona (strada-vecinatati);
8. Declaratie taxa de firma la cam.6.
9.Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara- la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF.
10. Contractul cu operatorul local al serviciilor de salubritate.
11. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft ;
12. Autorizatia in original la viza; *
13. Taxa obtinere/viza autorizatie 
OBS: * numai la viza anuala
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

11. SCHIMBAREA DESTINATIEI unui spatiu de locuit in spatiu cu alta destinatie economica:

-cerere tip
Se prezinta urmatoarele documente in copie xerox:
1.Cerere tip (se primeste de la Primarie) - completata de proprietarul spatiului - cu datele de identificare a solicitantului si a imobilului
2. Document care atesta detinerea in legalitate a spatiului (Act de proprietate spatiu si extras CF actualizat);
3. Schiţă cu amplasarea în zonă 
4. Acordul vecinilor pentru schimbarea destinatiei imobilului (pentru spatiile de la parterul blocurilor vizat de Asociatia de proprietari). Pentru spatiile de la parterul blocurilor care din constructie au avut aceasta destinatie nu se va solicita acordul vecinilor, indiferent de profilul activitatii.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

Persoana de contact : Tataru Olga, consilier superior Compartiment Privatizare Control Comercial
Date de contact : 0254/716322 / int. 396 sau 0254/712877

 

II. Evidenta Persoanelor - SPCLEP

Acte necesare si taxe pentru :

ACTE DE IDENTITATE

ACTE NECESARE LA ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Actul de identitate al unuia dintre parinti, sau al reprezentantului legal (original si xerocopie);
* Certificatul de nastere al minorului (original si xerocopie);
* Documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu (original si xerocopie);
* Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati (original si xerocopie);
* În cazul în care parintele nu este titularul spatiului de locuit, este necesar acordul scris al proprietarului (Anexa - formular tipizat), si prezenta acestuia la ghiseu, cu actul de identitate;
* Taxa de 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU PIERDEREA, DETERIORAREA SAU FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Certificatul de nastere (original si xerocopie);
* Certificatul de casatorie, dupa caz (original si xerocopie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original si xerocopie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz (original si xerocopie);
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, este necesar acordul scris al proprietarului (Anexa - formular tipizat), si prezenta acestuia la ghiseu cu actul de identitate;
* Actul doveditor al spatiului de locuit, (original si xerocopie):
-contract de vânzare-cumparare
-contract de închiriere
-contract de subînchiriere 
-certificat de mostenitor
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Un act oficial cu fotografie: cartea de alegator, pasaport, livret militar, permis de conducere, etc. (original si xerocopie );
* Taxa de 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE LA PRESCHIMBAREA ACTULUI DE IDENTITATE SAU EXPIRARE
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Actul de identitate si cartea de alegator(dupa caz);
* Certificatul de nastere (original si copie xerox);
* Certificatul de casatorie,dupa caz(original si copie xerox);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate,în cazul sotului supravietuitor(original si copie xerox);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila,dupa caz(original si copie xerox);
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit,este necesar acordul scris al proprietarului(Anexa - formular tipizat),si prezenta acestuia la ghiseu(cu actul de identitate); 
* Actul doveditor al spatiului de locuit(original si copie xerox):
-contract de vanzare-cumpãrare;
-contract de închiriere;
-contract de subînchiriere;
-contract de mostenitor;
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Taxa de 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE NUME
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate ;
* Actul de identitate si cartea de alegator(dupa caz);
* Certificatul de nastere(original si copie);
* Certificatul de casatorie,dupa caz(original si copie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate,în cazul sotului supravietuitor(original si copie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila,dupa caz(original si copie);
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit,este necesar acordul scris al proprietarului(Anexa - formular tipizat),si prezenta acestuia la ghiseu(cu actul de identitate);
* Actul doveditor al spatiului de locuit, în original si xerox;
-contract de vânzare cumparare
-contract de închiriere
-contract de subînchiriere 
-certificat de mostenitor
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Taxa 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Actul de identitate si cartea de alegator (dupa caz); 
* Certificatul de nastere (original si xerocopie);
* Certificatul de casatorie, dupa caz (original si xerocopie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original si xerocopie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila,dupa caz(original si copie);
* Certificatele de nastere ale copiilor minori sub 14 ani(original si copie);
* Actul doveditor al spatiului de locuit (original si xerocopie): 
-contractul de vînzare cumparare,
-contractul de închiriere;
-contractul de subînchiriere-vizat de Circa Financiara;
-certificatul de mostenitor;
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, este necesar acordul scris al proprietarului (Anexa - formular tipizat), si prezenta acestuia la ghiseu cu actul de identitate;
* Declaratie pe proprie raspundere cînd nu se poate prezenta act de spatiu (Anexa - formular tipizat);
* Taxa 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU ANUNTAREA RESEDINTEI
* Cerere tip pentru anuntarea resedintei;
* Cartea de identitate(original);
* Certificatul de nastere(original si copie);
* Certificatul de casatorie,dupa caz(original si copie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor(original si copie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz(original si copie);
* Certificatele de nastere ale copiilor minori sub 14 ani(original si copie);
* Actul de spatiu al gazduitorului(original si copie);
-contract de vânzare-cumparare
-contract de închiriere - pentru solicitant
-contract de subînchiriere - pentru solicitant 
-certificat de mostenitor
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Prezenta gazduitorului la ghiseu, cu actul de identitate;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

TAXA PENTRU FURZIZARE DE DATE
* 1 Leu + 4 lei taxa extrajudiciara de timbru / persoana

NOTA
Se poate elibera Carte de Identitate Provizorie, pe o perioada de maximum 1 an, taxa este de 1 leu, în urmatoarele cazuri:
* lipsa actelor de stare civila - certificat de nastere, certificat de casatorie, hotarâre de divort
* lipsa dovada spatiului în care locuieste
* lipsa locuinta
TAXELE POT FI ACHITATE LA GHISEUL UNIC, ODATA CU DEPUNEREA DOCUMENETLOR.

Despre divortul pe cale administrativă in situatia in care sotii se adreseaza ofiterului de stare civila


Potrivit dispoziţiilor art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează. 
Dacă soţii sunt de acord cu divorţul si nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civila ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
În situaţia în care soţii se adresează ofiţerului de stare civilă se procedează după cum urmează:
• Cererea de divorţ (tip) pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia se află ultima locuinţă comună a soţilor. In cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere că: 
a. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
b. nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
c. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
d. nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e. adresa ultimei locuinţe comune;
f. numele pe care urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei;
• La depunerea cererii sunt necesare următoarele documente:
a. certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
b. documentele cu care fac dovada identităţii, în original şi copie;
c. declaraţie în faţa notarului public - numai în situaţia în care ultima locuinţă comună este alta decât cea înscrisă în actele de identitate ale ambilor soţi;
• Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia;
• La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie(tip). În situaţia în care cel puţin unul dintre soţi renunţă la divorţ se va completa o declaraţie(tip) în acest sens;
• Dacă soţii nu se prezintă împreună pentru depunerea declaraţiilor de mai sus se poate acorda un termen de până la 30 de zile calendaristice la cererea motivată a unuia dintre soţi (cererea trebuie însoţită de documentele care atestă motivele temeinic invocate). Dacă soţii nu se prezintă împreună nici după acest termen dosarul de divorţ se clasează. Dosarul de divorţ se clasează şi în următoarele situaţii:
a. dacă după termenul de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului nici unul dintre soţi nu se prezintă;
b. dacă ambii soţi sau numai unul renunţă la divorţ;
c. dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d. dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătorie încetând prin deces; 
• Dacă sunt întrunite condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi eliberează certificatul de divorţ în termen de maxim 15 zile calendaristice (de la finalizare procedurii de divorţ pe cale administrativă). Certificatul de divorţ se eliberează câte un exemplar fiecăruia dintre foştii soţi. În cazul pierderii certificatului de divorţ se poate elibera duplicat pe bază de cerere la unitatea emitentă.

 

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

23°C

max 23°C - min 23°

HUNEDOARA

Luni, 27 iunie 2022

Curs valutar

Luni, 27 iunie 2022
  • EUR

    1 EUR = 4.9471 RON

  • USD

    1 USD = 4.6905 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.7699 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa