știri

APEL DE SELECȚIE NR. POR/GAL Urban Corvinia Hunedoara/2020/9/4/OS9.1

Intervenția: POR 5.1: Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație

 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Prioritatea de investiții 9.1:Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
 • Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.
 • Intervenția lansată: POR 5.1. Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație
 • Tipul apelului. Tipurile de apeluri organizate de către GAL Urban Corvinia Hunedoara sunt sesiuni periodice limitate de depunere a fişelor de proiecte.

Tipul de apel pentru intervenţiile POR este NECOMPETITIV.

În situația în care valoarea proiectelor depuse la GAL în cadrul unui apel de selecție lansat depășeste cu 200% valoarea alocării financiare aferente apelului de selecție, GAL va proceda la închiderea sesiunii anterior perioadei stabilite în cadrul apelului de selecție.

Termenul limită pentru depunerea fișelor de proiecte va fi de 45 zile calendaristice de la lansarea apelului de fișe de proiecte, în așa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora. Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL.

 • Data lansării apelului de selecție: 30.03.2020.
 • Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 18.05.2020.
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociație GAL Urban Corvinia Hunedoara, str. Trandafirilor nr. 10 (în incinta fostei Școli Generale Nr. 12, etaj 2), Hunedoara, jud. Hunedoara

– Intervalul orar de depunere a proiectelor: în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00-18:00.

 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

– Sediul Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara, str. Trandafirilor nr. 10 (în incinta fostei Școli Generale Nr. 12, etaj 2), Hunedoara, jud. Hunedoara

– Telefon: 0747 029 122 – Președinte GAL- Mihai Adriana

0745 374 899 – Manager GAL- Muntean Sorin-Nicolae

– E-mail: galurbancorviniahunedoara@yahoo.com

 • Valoarea apelului:

Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt de: 500.000 Euro (cincisutemiieuro)

 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este 500.000 Euro (cincisutemiieuro)

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiecte POR reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul cererilor de finanțare depuse în parteneriat.

În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL, contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile, este prezentată în tabelul de mai jos:

Axa prioritară Tipuri de regiuni Cofinanțare UE Cofinanțare națională
Cofinanțare proprie (beneficiar) Cofinanțare publică (buget de stat)
AP 9, POR Regiuni mai puțin dezvoltate 95 2 3

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, vor fi suportate de către beneficiar.

 • Modelul cadru al fișei de proiect constituie anexa nr. 1 la ghidul solicitantului și este disponibil pe site GAL, https://www.galurbancorvinia.ro/
 • Documentele justificative care trebuie depuse odată cu depunerea fișei de proiect.

Documentele depuse de către solicitant și parteneri (dacă este cazul), ca urmare a lansării apelurilor de proiecte de către GAL sunt:

– Fișa de proiect: este prezentată în Anexa – Fișa de propunere de proiect POR.

Fișa de proiect este compusă din:

 • Formularul FIȘEI DE PROIECT care se completează exclusiv in format electronic, fiecare secțiune în parte
 • Anexele la formularul fișei de proiect.

Anexele prezentate mai jos sunt obligatorii de despus la depunerea fișei de proiect:

 1. Documente statutare ale solicitantului

Documentele statutare ale solicitantului, în copie conformă cu originalul, în funcţie de forma de constituire:

 • UAT – Hotărârea de constituire a consiliului local al solicitantului
 • Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare).
 1. Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa în mod obligatoriu la fișa de proiect o copie a unui document de identificare.

 1. Declarație privind neductibilitatea TVA

Se va utiliza modelul de declaraţie anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la momentul elaborării cererii de finanțare/contractării, dacă este cazul.

 1. Declarație de eligibilitate

Se va completat conform Anexei – Declarația de eligibilitate.

 1. Declarația de angajament

Se va utiliza modelul de declaraţie de angajament anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la momentul elaborării cererii de finanțare/contractării.

6. Documente de proprietate

6.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilului – obiect al proiectului sunt prezentate următoarele documente:

 1. Extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate publică asupra imobilului (teren și/sau clădire) și absența sarcinilor incompatibile cu investiția.
 2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.

6.2. Pentru dovedirea dreptului de administrare sunt prezentate următoarele tipuri de documente la momentul depunerii cererii de finanțare:

 • Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare din care să rezulte intabularea dreptului de administrare şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția.
 • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.
 • Hotărârea prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului obiect al investiţiei/proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

6.3. Pentru dovedirea dreptului de concesiune se va prezenta, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:

 • Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cerereii de finanțare din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția.
 • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.
 • Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;

Ȋn toate cele trei cazuri, documentele de proprietate/administrare/concesiune vor fi însoțite de un Tabel centralizator pentru obiective de investiţie.

7. Documentația tehnico – economică

La cererea de finanțare se anexează ultima documentație tehnico-economică, respectiv:

 • Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008 sau H.G. nr. 907/2016.
 • Proiectul tehnic, in cazul in care acesta a fost întocmit și recepționat inainte de depunerea fișei de proiect
 • Contractul de lucrări și proiectul tehnic pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată după 1 ianuarie 2014, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare. In acest caz se vor depune inclusiv toate actele adiţionale la contractul de lucrări, procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor.
 • Anexa Indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiție
 • Devizul general a obiectivul de investiție

De asemenea, pe lângă documentele de mai sus se vor anexa documentele ce fundamentează costurile, expertiză tehnică (dacă este cazul), plus certificatul de urbanism/autorizatie de construire.

8. Certificatul de urbanism (acolo unde este cazul) și, dacă e cazul, Autorizația de construire

Se va anexa la fișa de proiect certificatul de urbanism pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţie sau a autorizației de construire (dacă este cazul).

Certificatul de urbanism anexat la fișa de proiect trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent fișei de proiect depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii fișei de proiect.

9. Hotărârea de Consiliu de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

10. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008/ HG907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii/legislației în vigoare

Devizul general se va anexa o singură dată la fișa de proiect. În cazul în care acesta este parte la SF/DALI/PT va rămâne doar în cadrul respectivelor documente, făcându-se menţiunea respectivă în cadrul opisului fișei de proiect.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la fișei de proiect un buget mai detaliat pe cele două tipuri de cheltuieli corelat cu devizul general.

11. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi Anexa la prezentul ghid)

Criteriile de verificare a fisei de proiect sunt:

1. Tipul de fișă de proiect

2. Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect

3. Durata de implementare a fișei de proiect

4. Activități eligibile

5. Grupul țintă

6. Indicatori

7. Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili

8. Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard

9. Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect

 1. Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor
 2. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.
 3. Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea fișei de proiect în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar (art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1303/2013).
 4. Fișa de proiect propusă (FP) nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.
 5. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de investiţii 9.1 şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite.
 6. Calitatea proiectului
 7. Capacitatea operațională și financiară a solicitantului.
 8. Fundamentarea rezonabilității costurilor
 9. Bugetul proiectului.
 • Criterii de prioritizare și selecție a proiectelor

Criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor sunt detaliate în Ghidul solicitantului punctul 3.3., precum și în cadrul Anexei nr. 6 la ghidul solicitantului.

Criterii de selecție a fișelor de proiecte:

– Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL

– Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL

– Complementaritatea finanțării

– Fișa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri/în zone de tip ghetou din foste colonii de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din categoriile de zone marginalizate urbane, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc mare de segregare rezidențială)

– Fișa de proiect are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată

– Fișa de proiect prevede modernizarea spațiilor publice urbane și transformarea lor în terenuri de joacă, terenuri de sport, părculețe, spații verzi și locuri de parcare, zone pietonale/comerciale sau străzi etc., în vederea creării/îmbunătățirii legăturii dintre zona în care trăieşte comunitatea marginalizată şi zona funcțională

– Fișa de proiect prevede modernizarea unor spații din clădiri publice (școli, foste școli etc.) și transformarea lor în spații adecvate prestării de servicii pentru ocupare, spații pentru oferirea unei game variate de servicii sociale și de educație, reabilitări și modernizări pentru asigurarea condițiilor de servicii suplimentare after school etc.

Punctajul minim va fi de 50 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie până la epuizarea alocării financiare.

În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după următoarele criterii de departajare:

Criteriul de departajare nr. 1: în cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea acestorase face în funcţie de contribuția proiectului la atingerea indicatorilor specifici ai SDL, fiind selectate proiectele care prevăd un nivel numeric superior al indicatorilor specifici SDL.

Criteriul de departajare nr. 2: în cazul proiectelor cu punctaj egal și cu același nivel al indicatorilor specifici ai SDL, departajarea proiectelor se va face în funcție stadiul finalizării documentației tehnico-economice, fiind selectate proiectele care au documentația tehnico-economică finalizată.

 • Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte va respecta prevederile din procedura de evaluare și selecție, disponibilă pe site GAL, https://www.galurbancorvinia.ro/

Reprezentant legal/Președinte,
Adriana MIHAI