comunicat

APEL DE SELECȚIE NR. POCU/GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA/2021/5/2/5.1

Intervenția: POCU 6.4: Servicii pentru familii cu persoane cu dizabilități, servicii de tip ”respiro”

 • Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
 • Prioritatea de investiții 9. vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
 • Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
 • Intervenția lansată: POCU 6.4: Servicii pentru familii cu persoane cu dizabilități, servicii de tip ”respiro”
 • Tipul apelului. Tipurile de apeluri organizate de către GAL Urban Corvinia Hunedoara sunt sesiuni periodice limitate de depunere a fişelor de proiecte.

Tipul de apel pentru intervenţiile POCU este COMPETITIV, fișele de proiecte depuse de către solicitanții de finanțare eligibili vor fi selectate în funcție de punctajul obținut de către fiecare fișă de proiect. Pentru intervenţiile POCU nu se va accepta modalitatea de selecţie a fişelor de proiecte pe principiul „primul venit-primul servit”.

În situația în care valoarea proiectelor depuse la GAL în cadrul unui apel de selecție lansat depășeste cu 200% valoarea alocării financiare aferente apelului de selecție, GAL va proceda la închiderea sesiunii anterior perioadei stabilite în cadrul apelului de selecție.

 • Data lansării apelului de selecție: 30.03.2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 24.05.2021
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune fișele de proiecte:

– Locul: sediul Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara, str. Prutului, nr. 9 (în incinta fostei Școli Generale Nr. 12, etaj 2), mun. Hunedoara, jud. Hunedoara
– Intervalul orar de depunere a fișelor de proiect: în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00-18:00.

 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

– Sediul Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara, str. Prutului, nr. 9 (în incinta fostei Școli Generale Nr. 12, etaj 2), mun. Hunedoara, jud. Hunedoara
– Telefon: 0747 029 122 – Președinte GAL- Adriana Mihai
0745 374 899 – Manager GAL- Sorin-Nicolae Muntean
– E-mail: galurbancorviniahunedoara@yahoo.com

 • Valoarea apelului:

Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt de 300.000 Euro (treisutemiieuro)

 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 300.000 Euro (treisutemiieuro)

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile variază în funcție de forma de organizare a solicitantului, astfel:

A. Pentru entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice

B. Pentru entitățile private

 • Modelul cadru al fișei de proiect constituie anexa nr. 1 la ghidul solicitantului și este disponibil pe site GAL, https://www.galurbancorvinia.ro/
 • Documentele justificative care trebuie depuse odată cu depunerea fișei de proiect:

– Fișa de proiect
– Bugetul proiectului. Se va depune și în format editabil (excel) pe CD/DVD
– Bilanț, cont de profit și pierdere (pentru solicitant și parteneri) pentru ultimii 4 ani fiscali încheiați. Pentru solicitanții/partenerii care au o vechime mai mică de 4 ani fiscali încheiați, se vor depune documentele pentru anii respectivi
– Documente constitutive ale solicitantului și partenerilor, în funcție de forma de organizare a acestora: act constitutiv, statut, încheiere civilă, CUI/CIF, certificat constatator (eliberat cu maxim 30 zile calendaristice înainte de data înregistrării proiectului la GAL), alte documente în funcție de forma de organizare a solicitantului și partenerilor
– Acordul de parteneriat (dacă există parteneri), semnat de solicitant și parteneri (anexă la documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare)
– Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider
– Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru parteneri (dacă este cazul)
– Autorizările și/sau acreditările care atestă expertiza relevantă pentru acțiunile selectate conform legislației în domeniu (de exemplu: autorizarea ca furnizor de servicii sociale, furnizor de servicii medicale/socio-medicale etc.), valabile (atât la momentul depunerii fișei de proiect la GAL, cât și în momentul încărcării cererii de finanțare în MySMIS)
– Consimtământ privind prelucrare date cu caracter personal completată de solicitant și parteneri.

 • Criterii minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și proiectul

Criteriile minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească proiectul, solicitanții și partenerii (după caz) sunt detaliate în Ghidul solicitantului punctul 10.2., precum și în cadrul Anexei nr. 3 la ghidul solicitantului. Aceste criterii sunt:

– Tipul de fișă de proiect
– Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect
– Durata de implementare a fișei de proiect
– Activități eligibile
– Grupul țintă
– Indicatori
– Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili
– Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard
– Valoarea maximă eligibilă a unei fișe de proiect
– Cheltuieli eligibile
– Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor
– Parteneriatul dispune de capacitate financiară
– Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin o activitate relevantă
– Proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleaşi rezultate, pentru aceiaşi membri ai grupului ţintă) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dublă finanțare)
– Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate.

 • Criterii de prioritizare și selecție a proiectelor

Criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor sunt detaliate în Ghidul solicitantului punctul 10.3., precum și în cadrul Anexei nr. 4 la ghidul solicitantului.

Criterii de selecție a fișelor de proiecte:

– Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL
– Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL
– Parteneriatul și experiența partenerilor
– Fișa de proiect vizează comunitatea romă
– Proiectul se adresează unui număr cât mai mare de persoane
– Complementaritatea finanțării.

Punctajul minim va fi de 70 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.

În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după următoarele criterii de departajare:

Criteriul de departajare nr. 1: în cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea acestorase face în funcţie de contribuția proiectului la atingerea indicatorilor specifici ai SDL, fiind selectate proiectele care prevăd un nivel numeric superior al indicatorilor specifici SDL.

Criteriul de departajare nr. 2: în cazul proiectelor cu punctaj egal și cu același nivel al indicatorilor specifici ai SDL, departajarea proiectelor se va face în funcție de numărul persoanelor prevăzute în cadrul proiectului care vor beneficia de servicii integrate.

 • Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte va respecta prevederile din procedura de evaluare și selecție, disponibilă pe site GAL, https://www.galurbancorvinia.ro.

Reprezentant legal/Președinte

Adriana MIHAI