Dezbatere publica

Dezbaterile publice se vor desfășura după următoarele reguli:

 1. Persoana desemnată conform art. 7 alin. (7) din Legea nr. 52/2003, va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul instituției și va afișa la sediul propriu, alături de documentele menționate la art. 7 alin. (2) din acceași lege, și modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere și luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat;

 2. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție;

 3. La dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituției, experții și/sau specialiștii care au participat la elaborarea proiectului de act normativ, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a raportului de specialitate, a studiului de impact și/sau de fezabilitate, după caz, și a proiectului de act normativ;

 4. În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul și la sediul instituției, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.

 

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

Proiect retras în data de 27.11.2018 - Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara

ANUNT 26.11.2018

SOLICITARE CONSULTARE PUBLICA

PROPUNERI

AGENDA

FORMULAR INSCRIERE IN BAZA DE DATE

MODEL FORMULAR COLECTARE PROPUNERI

LISTA PARTICIPANTI

 

INVITATIE 08.08.2016

AGENDA

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare.

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

 

INVITATIE 09.05.2016

AGENDA

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Hunedoara pentru societăţile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara.

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

 

INVITATIE 04.04.2016

AGENDA

Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție prealabilă a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară municipiul Hunedoara, precum și aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile.

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

 

INVITATIE 25.03.2016

AGENDA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public și privat în Municipiul Hunedoara și modalitatea de încasare a taxelor aferente utilizării.

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

INVITATIE 18.03.2016

AGENDA

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

 

INVITATIE

AGENDA

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. (Proiect de hotărâre nr.14)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi „Lumină și Speranță" Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.15)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Adăpostul de urgență pe timp de noapte" Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.16)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu „Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu" Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.17)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate în comunitate „Direcția de Asistență Socială" Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.18)

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

INVITATIE

AGENDA

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Hunedoara în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitație sau negociere.

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

INVITATIE

AGENDA

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din subordinea Consiliului local al Municipiului Hunedoara. 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului „Castelul Corvinilor" aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.234/2008.

PROCES VERBAL DE COLECTARE OPINII

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

INVITATIE

AGENDA

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Hunedoara pentru societăţile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare a scutirii/reducerii la plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren utilizate de către organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice şi terenurile aferente acestora.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare a scutirii la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu şi a impozitului pe teren aferent acesteia, persoanelor prevăzute la art.3, alin.(1), lit.(b) şi art.4, alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale ca furnizor de servicii sociale.
6. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride şi stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acesteia.

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

PROCES VERBAL COLECTARE OPINII

 

INVITATIE

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.4/2016).

Minuta dezbaterii publice

 

INVITATIE

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.335/2014 privind înființarea Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, precum și aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal, a statelor de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al muzeului.

 

INVITATIE

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, a planului urbanistic zonal "CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M", municipiul Hunedoara, sat Hăşdat f.n. şi a regulamentului aferent acestuia.

 

INVITATIE

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei „Căsuţa cu Pitici" din municipiul Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.44/2015).
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Sportiv „Michael Klein" Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.45/2015).

Minuta dezbaterii publice

 

INVITATIE

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului şi a planului urbanistic de detaliu „Ansamblu garaje, alimentaţie publică şi cazare" în str. Munteniei nr.7A, municipiul Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.42/2015)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului şi a planului urbanistic de detaliu „CONSTRUIRE CLĂDIRE P+3 - LA PARTER SPAŢII COMERCIALE ŞI LA ETAJE SPAŢII DE LOCUIT" în str. Laminatorului nr.5, municipiul Hunedoara. (Proiect de hotărâre nr.43/2015)

Minuta dezbaterii publice

 

INVITATIE

1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, şi a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv (Proiect de hotărâre nr.37).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul școlar 2016 - 2017 (Proiect de hotărâre nr.38). 
3. Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Hunedoara (Proiect de hotărâre nr.41).

Minuta dezbaterii publice

Proces verbal de colectare propuneri, sugestii, opinii

 

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

INVITATIE

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2016 pentru copiii înscrişi la Creșa „Căsuţa cu Pitici" din municipiul Hunedoara.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială " Părintele Arsenie Boca" Hunedoara, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubrizare din municipiul Hunedoara.

INVITATIE

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice în Municipiul Hunedoara, al Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal, precum și a statului de funcții a acestuia (proiect nr.30);

 

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.202/2012 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele convenabile, cu chirie din fondul locativ de stat, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință convenabilă (proiect nr.31);

 

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.203/2012 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, cu chirie din fondul locativ de stat, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă socială (proiect nr.32);

 

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind programul operaţional POAD 2015 (proiect nr.33),

 

INVITATIE

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreţinere datorat de beneficiarii şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara (proiect nr.28/2015).


2.Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara (proiect nr.29/2015).

INVITATIE

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din municipiul Hunedoara (proiect nr.26/2015).


2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare (proiect nr.27/2015).

INVITATIE

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016. (Proiect nr.16/2015)


2.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe aplicate de către Complex Sportiv „Michael Klein" Hunedoara, pe anul 2016. (Proiect nr.18/2015)


3.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la Muzeul Castelul Corvinilor, pe anul 2016. (Proiect nr.20/2015)


4.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor la Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, pe anul 2016. (Proiect nr.19/2015)


5.Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe, pe anul 2016, pentru serviciile prestate la Starea Civila. (Proiect nr.21/2015)


6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de către Serviciul Public Gradina Zoologică Hunedoara, pe anul 2016. (Proiect nr.22/2015)


7.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețele, târgurile și oboarele din Municipiul Hunedoara, pe anul 2016. (Proiect nr.25/2015)


8.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local şi a altor instituţii publice, pe anul 2016. (Proiect nr.24/2015)


9.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaţii din cadrul Casei de Cultură a municipiului Hunedoara și închirierea unor căsuțe de lemn pe anul 2016. (Proiect nr.23/2015)


10.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul "Valea Seacă" aflat în administrarea Consiliul local al municipiului Hunedoara şi a taxei de folosire a capelei, pe anul 2016. (Proiect nr.17/2015)

INVITATIE

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTUL DE ACT NORMATIV PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HOTĂRÂRII NR.183/2015 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE, EVIDENȚĂ ȘI RADIERE A VEHICULELOR ȘI AUTOVEHICULELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI HUNEDOARA, CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII

INVITATIE 

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SOCIETATII SALUBPREST HUNEDOARA SRL

INVITATIE

 

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA;
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO - SOCIALĂ "PĂRINTELE ARSENIE BOCA" HUNEDOARA.

INVITATIE

MINUTA DEZBATERII PUBLICE

 

DEZBATERE PUBLICA PENTRU DOCUMENTAŢIA DE URBANISM „HOTEL D+P+2E, SALĂ FESTIVITĂŢI D+P SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE" precum şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

ANUNT

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE PUBLICA

 

PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICA - PUZ HOTEL

 

 

DEZBATERE PUBLICA PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM "TRANSFORMAREA BULEVARDULUI CORVIN IN CENTRU PIETONAL", PRECUM SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT 

 

ANUNT ETAPA a I I a PUZ TRANSFORMARE BLD CORVIN IN CENTRU PIETONAL

 

INVITATIE DEZBATERE PUBLICA 17.07.2015

 

Agenda sesiunii de dezbatere 17.07.2015

 

PROCES VERBAL 

 

INVITATIE DEZBATERE PUBLICA 16.12.2015

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

16°C

max 15°C - min 16°

HUNEDOARA

Luni, 17 iunie 2024

Curs valutar

Luni, 17 iunie 2024
 • EUR

  1 EUR = 4.9771 RON

 • USD

  1 USD = 4.6576 RON

 • GBP

  1 GBP = 5.9174 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa