Servicii şi direcţii

Consilier etic - VÎŢĂ LIANA-MANUELA - Serviciul Resurse Umane - pentru functionari publici si personal contractual, tel. 0254.713766

Serviciul Informatii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice: Telefon: 0254/711955; 0254/716322 int. 225, TelVerde: 0800 800 334

Serviciu PROIECTE cu FINANTARE INTERNATIONALA

Serviciul desfăşoară următoarele activităţi:

- urmăreşte programele de finanţare ale Uniunii Europene, ale altor instituţii financiare internaţionale precum şi ale ambasadelor unor state care au programe de finanţare pentru acţiuni în România;

- informează conducerea instituţiei asupra oportunităţilor de finanţare existente şi a cerinţelor solicitate de finanţatorii externi;'

- informează conducerea instituţiei asupra măsurilor ce trebuie implementate la nivelul administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii cerinţelor acquis-ului comunitar şi a modernizării administraţiei publice locale la nivelul cerinţelor solicitate de UE;

- întocmeşte documentaţii şi cereri de finanţare pentru obţinerea de resurse financiare pentru proiecte în domeniile prioritare pentru comunitate;

- realizează contacte cu organizaţii ale societăţii civile şi asociaţii ale întreprinzătorilor privaţi în vederea unei mai bune informări asupra oportunităţilor de finanţare necesare dezvoltării economice locale;

- îmbunătăţirea eficienţei ONG-urilor prin asigurarea accesului la informaţii legate de prevederile legale, posibile surse de finanţare, asistenţă managerială;

- întocmirea unor convenţii de parteneriat pentru realizarea obiectivelor de interes comunitar în scopul atragerii de investitori din România şi din străinătate care să asigure dezvoltarea economico - socială a municipiului Hunedoara;

- elaborează, împreună cu Biroul Resurse Umane, Organizare, strategia de accelerare a modernizării administraţiei publice pe care o prezintă Consiliului Local;

- monitorizează implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Hunedoara;

- întocmeşte planul multi - anual privind priorităţile de dezvoltare locală pe care o prezintă Consiliului Local ;

- stabileşte contacte şi ţine legătura cu organizaţii neguvernamentale pentru dezvoltarea societăţii civile, ţine evidenţa ONG-urilor din municipiu şi monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administraţia publică locală şi ONG-uri, pentru ca împreună să soluţioneze proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitară locală;

- ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, cu respectarea prevederilor legale în materie;

- facilitează comunicarea şi cooperarea la nivel local şi regional între sectorul neguvernamental, IMM-uri şi administraţie publică în vederea realizării obiectivelor de interes comunitar;

- elaborează strategii în domenii sectoriale de interes pentru Primăria municipiului Hunedoara pe care le prezintă Consiliului Local Hunedoara şi asigură operaţionalizarea acestora;

- sprijină organizarea de diverse conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate;

- ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile organizaţiilor internaţionale care colaborează cu Primăria şi Consiliul Local şi participă la acţiunile de obţinere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse;

Personal:
Ticula Viorel- Sef Serviciu Proiecte cu Finantare Europeana;
Date de contact: telefon: 0254/747470; e-mail: achizitiiproiectehd@yahoo.com

COMPARTIMENTUL PRIVATIZARE:

Acte necesare si taxe pentru :

1. Autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice in baza O.U.G. nr. 44/2008, pentru persoane fizice, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
Depunerea documentelor, incepand cu 25.04.2008, se face la Oficiul Registrului Comertului din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin si sunt in principal:
• carte de identitate;
• act doveditor domiciliu ( contract spatiu locativ)
• act detinere in legalitate al spatiului ( daca activitatea se va desfasura intr-un spatiu)
• act de studii - ultima scoala absolvita
• act de calificare
• aviz al medicului de familie ca este apt pentru activitatea ce urmeaza sa o desfasoare
• tabel cu acordul vecinilor vizat de Asociatia de proprietari (unde este cazul)
• suma de aprox. 250 Ron
Formularele tipizate vor fi completate la ORC o data cu depunerea documentelor.
Daca activitatea se va desfasura intr-un spatiu dupa inregistrarea autorizarii la O.R.C. si obtinerea documentelor agentul economic se va prezenta la cam.8 din Primarie in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
2. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE pentru activitati ce se desfasoara in spatii si viza anuala a acestora, eliberate in baza Legii nr.650/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologicede aplicare a O.G. Nr. 99/2000 si respectiv H.C.L. nr. 145/2014
Se autorizeaza toate activitatile care se desfasoara in spatii : comert, alimentatie publica, prestari de servicii, productie, facand exceptie sediile sociale daca nu sunt utilizate ca birouri.
Dosarul va cuprinde urmatoarele documente prezentate in copie xerox:
cerere tip

1. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului ;

2. Certificat constatator pentru sediul social ;

3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
4. Act constitutiv la societati comerciale (Statut) cu toate anexele si modificarile sau Rezolutie la PFA, II, IF ;
5. Act deţinere în legalitate spaţiu (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
6. Schimbarea destinaţiei spaţiului (dacă este cazul) ;
7. Autorizaţia de construire (dacă este cazul) si proces-verbal de receptie a lucrarii ;
8.Autorizatie sanitara , sanitar veterinara, protectia muncii, mediu sau acorduri si avize ale organelor de specialitate prevazute de lege pentru activitati expres stabilite, daca nu au fost prezentate la autorizare sau se vizeaza anual;
9.Declaratie taxa de firma la cam.6.
10. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare.pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
11.Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate;
12. Stampila si dosar pentru biblioraft ;
13. Taxa obtinere autorizatie .
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

3. VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE-SPATII FIRME

cerere tip

Se prezinta in copie xerox:

1. Certificat constatator pentru punctul de lucru daca exista modificari de la autorizare.
2. Act deţinere în legalitate spaţiu, (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal +act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.), pentru Piete-contract teren 
3. Autorizatie sanitara , sanitar veterinara, protectia muncii, mediu sau acorduri si avize ale organelor de specialitate prevazute de lege pentru activitati expres stabilite daca nu au fost prezentate la autorizare sau se vizeaza anual;
4 .Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara- la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren.
5. Dovadă achitării contravalorii utilităţilor către operatorul local al serviciilor de salubritate;
6. Autorizatia in original.
7.Taxa viză autorizatie
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.


4. AUTORIZATIE de functionare pentru TERASE sezoniere pe domeniul public:

- cerere tip

Se prezinta in copie xerox:
1. Certificatul de înregistrare de la ORC;
2. Certificatul constatator pentru punctul de lucru cu codul de alimentatie publica;
3. Dovada detinerii in legalitate a amplasamentului pe care urmeaza a se desfasura activitatea (contract inchiriere teren, acord de ocupare domeniu public, etc.)
4. Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. pentru SC,PFA,II,IF -cand activ. se desfasoara in chioscuri sau constructii provizorii pe domeniul public se verifica si detinatorul contractului pe teren sau acord de ocupare teren. 
5.Taxa autorizare.
6. Ştampila; Autorizatia veche (pt terase pe teren privat)
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.


5. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru FARMACII:

-cerere tip

Se prezintă următoarele documente în copie xerox:

1.Certificat de inregistrare de la ORC ;
2.Certificat constatator pentru sediu social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
4. Actul constitutiv (Statut) al societatii ;
5. Contract de spatiu (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
6. Schimbare destinatie spatiu (daca este cazul);
7. Autorizatie de construire (daca este cazul) si proces-verbal de receptie a lucrarii ;
8. Certificat Colegiului Farmacistilor, pentru punctul de lucru ;
9. Certificat de membru de la Colegiului Farmacistilor ;
10. Avizul de libera practica -farmacist ;
11. Autorizatia pentru detinere si utilizare de produse si substante toxice si stupefiante de catre persoane juridice ;
12.Declaratie taxa de firma la cam.6.
13. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu, cand se achita taxa de autorizare. 
14. Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate.
15. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
16. Taxa de autorizare 
17. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft.
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 9, 15 (daca este cazul) si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.


6. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru CABINETE MEDICALE SOCIETATI COMERCIALE:

-cerere tip

Se prezintă următoarele documente în copie xerox:

1. Certificat de inregistrare de la ORC;
2. Certificat costatator petru sediu social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
4. Act constitutiv (Statut) ;
5. Certificat de inregistrare al cabinetului la Directia de Sanatate Publica;
6. Aviz de libera practica al medicului de la Colegiul Medicilor;
7. Autorizatie sanitara;
8. Act detinere in legalitate al spatiului cu aceasta destinatie(extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
9. Autorizatie de costruire cu proces verbal de receptie al lucrarii (daca este cazul);
10.Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate 
11.Declaratie taxa de firma la cam.6.
12. Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. 
13. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
14. Taxa de autorizare
15. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 8 (daca este cazul), 13 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

 

7. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru CABINETE MEDICALE LIBERA PRACTICA:

-cerere tip

Se prezintă următoarele documente în copie xerox:

1 Certificat de inregistrare - Directia de Sanatate Publica;
2.Autorizatia de la Colegiul Medicilor;
3.Codul fiscal ;
4. Act detinere in legalitate spatiu (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
5. Autorizatie sanitara- Ministerul Sanatatii;
6. Declaratie taxa de firma la cam.6.
7. Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. 
8. Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate;
9. Contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul;
10. Taxa de autorizare 
11. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare,autorizatia in original, punctele 4 (daca este cazul), 9 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare,cam.47.

 

8.  AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru TEHNICA DENTARA SOCIETATI COMERCIALE:

-cerere tip

Se prezintă următoarele documente în copie xerox:
1.Certificat de inregistrare de la ORC ;
2. Certificat costatator petru sediul social ;
3. Certificat constatator punct de lucru;
4. Act constitutiv;
5. Certificat de inregistrare- Directia de Sanatate Publica;
6. Certificat de inregistrare- Colegiul Stomatologilor;
7. Autorizatie sanitara;
8. Act detinere in legalitate al spatiului cu aceasta destinatie (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
9. Schimbarea destinatiei spatiului (daca este cazul), autorizatie de costruire cu proces verbal de receptie al lucrarii (daca este cazul);
10.Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate;
11. Declaratie taxa de firma la cam.6.
12. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu, cand se achita taxa de autorizare. 
13. Contract pentru incinerarea deseurilor specifice ;
14. Taxa de autorizare;
15. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft;
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare, autorizatia in original, punctele 8 (daca este cazul), 13 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

 

9. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru TEHNICA DENTARA LIBERA PRACTICA:

-cerere tip

Se prezintă următoarele documente în copie xerox:

1. Certificat de inregistrare- Directia de Sanatate Publica;
2. Certificat de inregistrare- Colegiul Stomatologilor;
3. Autorizatie sanitara;
4. Act detinere in legalitate al spatiului cu aceasta destinatie (extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.); 
5. Schimbarea destinatiei spatiului (daca este cazul), autorizatie de costruire cu proces verbal de receptie al lucrarii (daca este cazul);
6. Contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de activitate;
7. Declaratie taxa de firma la cam.6;
8. Verificarea achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu, cand se achita taxa de autorizare;
9. Contract pentru incinerarea deseurilor specifice ;
10. Taxa de autorizare;
11. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft;
Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare, autorizatia in original, punctele 4 (daca este cazul), 9 si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

 

10. AUTORIZATIE PENTRU ACTIVITATE DE COLECTARE DESEURI RECICLABILE si viza anuala:

Se prezintă în copie xerox:1. Certificatul de înregistrare de la ORC;
2. Certificat constatator pentru sediul social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
4. Act constitutiv la societati comerciale (Statut) cu toate anexele si modificarile sau Rezolutie la PFA, II, IF ;
5. Contract spatiu-(extras CF actualizat/ societate; contract închiriere vizat de organul fiscal + act proprietate; contract concesiune; contract comodat autentificat la notar însoțit de extras CF proprietate etc.)
6. Autorizatie de mediu valabila 
7. Schita cu amplasarea in zona (strada-vecinatati);
8. Declaratie taxa de firma la cam.6.
9.Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara-la ghiseu cand se achita taxa de autorizare. 
10. Contractul cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator
11. Stampila si dosar cu sina pentru biblioraft ;

Pentru viza se prezinta dovada de la firma de salubrizare, autorizatia in original, punctele 5, 6 (daca este cazul), si suma pentru taxa de autorizare.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

 

11. SCHIMBAREA DESTINATIEI unui spatiu de locuit in spatiu cu alta destinatie economica:

-cerere tip

Se prezinta urmatoarele documente in copie xerox:

1.Cerere tip (se primeste de la Primarie, proprietarul schimba destinatia) - completata de proprietarul spatiului - cu datele de identificare a solicitantului si a imobilului
2. Document care atesta detinerea in legalitate a spatiului (Act de proprietate spatiu si extras CF actualizat);
3. Schiţă cu amplasarea în zonă 
4. Acordul vecinilor pentru schimbarea destinatiei imobilului (pentru spatiile de la parterul blocurilor vizat de Asociatia de proprietari). Pentru spatiile de la parterul blocurilor care din constructie au avut aceasta destinatie nu se va solicita acordul vecinilor, indiferent de profilul activitatii.
Dosarul se depune la CIC de unde se primesc si informatii sau de la Compartiment Privatizare, cam.47.

Persoana de contact :

Date de contact : 0254/716322 / int. 396 sau 0254/712877

BIROU INVESTIŢII

Biroul Investiţii face parte din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Hunedoara şi are atribuţii prin care elaborează, monitorizează şi coordonează următoarele:

 • duce la îndeplinirea obiectivelor de investiţii ale Primăriei Municipiului Hunedoara;
 • asigură demararea proiectelor noi ( fazele de studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, caiet de sarcini);
 • urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor specifice activităţii de investiţii;
 • urmăreşte stadiul fizic al obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de reparaţii;

Persoană de contact: şef birou - ing. Nimu Ioan 
Date de contact: telefon: 0254 / 719161; e-mail: birou_investitii_hd@yahoo.com

 

BIROUL URBANISM

 • Activitatea de bază a Biroului Urbanism, constă în coordonarea activităţii de întreţinere şi dezvoltare armonioasă a cadrului construit al municipiului.
 • Se studiază documentaţiile şi se emit certificate de urbanism, în urma cărora se eliberează autorizaţii de construire privind lucrări de construire case şi anexe, modificări de apartamente pentru îmbunătăţirea confortului sau transformare în spaţii comerciale, sedii de firme, spaţii de producţie, lucrări diverse.
 • Se elaborează avize de principiu, adeverinţe şi răspunsuri la diverse solicitări şi reclamaţii ale cetăţenilor.
 • Se analizează şi avizează documentaţii faza P.U.D., P.U.Z pentru a fi promovate în consiliul local spre aprobare.
 • Se analizează documentaţii pentru concesionări şi vânzări de terenuri pentru a fi promovate în consiliul local spre aprobare.
 •  

Persoană de contact: Moise Iulica Dorina
Telefon serviciu: 0254 712877

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Activităţi:

 • întreţinerea şi administrarea patrimoniului privat al municipiului Hunedoara;
 • aprovizionarea cu materiale şi bunurile necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
 • activitatea de registratură, înregistrarea, expedierea corespondenţei;
 • arhiva instituţiei;

Persoana de contact:  - Adrian Valentin Stoenescu, şef Serviciu Administrativ
Telefon serviciu: 0254/716322 int 231

 

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 05.06.2016

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 8:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

12°C

max 12°C - min 12°

HUNEDOARA

Luni, 30 martie 2020

Curs valutar

Luni, 30 martie 2020
 • EUR

  1 EUR = 4.8332 RON

 • USD

  1 USD = 4.3890 RON

 • GBP

  1 GBP = 5.3759 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa